top of page

תקנון אתר

שימוש בכל דף ודף באתר או באיזה שירות או פעילות אחרת של אתר זה כפוף לתקנון להלן, ומשכך חשובה במיוחד קריאת התקנון באופן קפדני והבנתו. השימוש כאמור מעיד כי קראת את התקנון ונתת לו את הסכמתך המלאה.

תנאי שימוש באתר

המידע בעמוד זה מגדיר את תנאי השימוש באתר. מסמך זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות, והוא פונה לגברים ונשים כאחד. בשימוש ראשוני באתר אנו ממליצים להדפיס ו/או לשמור עותק של מסמך זה, לשם התייחסות עתידית. כמו כן, מסמך זה מתעדכן מעת לעת ונהך מתבקש לשוב ולעיין בו מפעם לפעם.

השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים אלו. אם אינך מסכים להם, אנא הימנע משימוש באתר.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר של החברה ובכל תוכנה וקוד מחשב המהווים חלק ממנו – הינן של החברה 'המרכז ליעוץ ושיקום של התנועה הקיבוצית בע"מ'. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד ג' כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמת העמותה בכתב מראש. סימני המסחר המופיעים באתר הינם קניינה של החברה או של גורמים חארים שהחברה התקשרה עימם בהסכם, אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת החברה או בעל הסימן המסחרי, לפי עניין – בכתב או מראש.

בריאות וסגנון חיים

המידע המפורסם באתר אינו מהווה, בשום אופן, תחליף לייעוץ אצל אנשי מקצוע, רופאים ומומחים. המידע והתכנים אינם מהווים, בשום אופן ובשום מקרה, אבחנה, ייעוץ, חוות דעת, מקצועית או עצה רפואית ואינם באים להחליף ביקור אצל רופאים ואנשי מקצוע. לתשומת לבך: ייעוץ מקצועי נכון ותלוי בעובדותיו המדויקות של כל מקרה ומקרה. אם החלטת לפעול על פי המידע באתר, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ותוצאותיה. מטרת התכנים המופיעים באתר היא לסייע למשתמשים להרחיב את בסיס הידע שלהם בלבד ולאפשר להם לדעת יותר, בטרם הם פונים למומחה או המוסד / ארגון.

הגבלת אחריות

השירותים והמידע המובאים באתר החברה ניתנים לשימוש כמו שהם. החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, ינתנו כסדרם או ללא הפסקות. טעות לעולם חוזרת. לא תהיה למשתתפים כל דרישה, טענה, או תביעה מכל סוג שהוא כלפי האתר ו/או בעליו של אתר ו/או החברה ו/או צוות הכותבים, העורכים והיועצים המשתתפים בעריכתו. החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית שתעשה על ידי גולשים באתר או בגין כל גורם אחר שאיננו בשליטתה המלאה.

קרא את התנאים בקפידה

שינויים ו/או הפסקת שירות

המידע הניתן באתר ניתן ללא תשלום. על כן, רשאית החברה להפסיק בכל עת הפצת המידע - כולו או חלקו. החברה רשאית לשנות את היקף השירותים, לרבות גביית תשלום עבורם, ללא הודעה מוקדמת. החברה רשאית להפסיק את השירות ללא הודעה מוקדמת, ולאחר מכן שומרת לעצמה את הזכות לשינוי ו/או הורדת האתר.

מדיניות הפרטיות

החברה שומרת על פרטיות הגולשים ולא תעביר את פרטיהם לידי צד שלישי. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח בדיוור ישיר מידע על פעילותה לגולשים שמילאו פרטיהם באתר. בכל דיוור ניתנת אפשרות להסרה מרשימת התפוצה, לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40, התשס"ח – 2008.

bottom of page